Behandeling

In mijn praktijk behandel ik volwassenen (18+) met uiteenlopende klachten, in kortdurende behandeltrajecten binnen de Basis GGZ. 

Klachten

Je kunt bij mij terecht met de volgende klachten:

 • Angstklachten en fobie
 • Depressieve klachten
 • Burnout-klachten of overspannenheid
 • Dwangklachten
 • Trauma
 • Zelfbeeldproblematiek
 • Schuldgevoelens
 • Rouwverwerking
 • Problemen in het contact met anderen (relaties, werk)
 • Problemen die te maken hebben met fases in het leven (ouder worden, zelfstandig worden/ losmaken van ouders, kinderloosheid, eenzaamheid)
 • Psychische problemen die voortkomen uit lichamelijke klachten/ ziek zijn


Niet alle klachten worden door ziektekostenverzekeraars volledig vergoed als psychologische zorg. Lees hierover meer op de pagina over kosten.

Voor complexe onderliggende problemen is de Basis GGZ minder geschikt. Dit betekent dat als er sprake is van onderstaande problemen, de huisarts jou beter kan doorverwijzen naar de Specialistische GGZ (multidisciplinaire zorg):

 • verslavingsproblemen
 • suicidaliteit
 • persoonlijkheidsstoornissen 
 • psychoses

Dit zijn klachten of problemen die niet goed in een ambulante setting behandeld kunnen worden.

Werkwijze

Aanmelding en kennismaking

Nadat je je hebt aangemeld, maken we kennis via een kort telefoongesprek. Dit eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Als er een match is, maken we een afspraak voor een uitgebreider intakegesprek. Als ik niet de juiste persoon ben om jou te helpen, denk ik graag mee over waar jij wel terecht kunt met jouw vragen of klachten.

Met of zonder verwijzing?

Voorafgaand aan het eerste intakegesprek is een verwijzing van je huisarts nodig, als het verzekerde zorg betreft. Als je de therapie zelf wilt betalen, of als jouw werkgever dat voor jou doet, dan is een verwijzing van de huisarts niet nodig. Voor meer informatie over kosten en vergoedingen, lees hier verder.

Intakefase

De intake bestaat meestal uit twee gesprekken. Het eerste intakegesprek duurt ongeveer 90 minuten. We gaan uitgebreid in op jouw klachten en onderzoeken wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. Ik zal je vragen om voorafgaand aan het eerste gesprek een of meerdere vragenlijsten in te vullen. 

In het tweede gesprek (45 minuten) bespreken we de uitkomsten en staan we stil bij de behandeldoelen waaraan je wilt werken. Op deze manier komen we tot een behandelplan dat past bij wat jij wilt. We maken afspraken over de behandeldoelen, de werkwijze en ik geef je een inschatting van het verwachte aantal sessies. In de Basis-Generalistische GGZ zijn gemiddeld 7-12 sessies nodig. Met jouw akkoord deel ik het behandelplan met de verwijzer. Ik zal aangeven welke mogelijkheden tot behandeling er zijn binnen mijn praktijk of dat doorverwijzing nodig is. 

Als we tijdens het behandeltraject verwachten meer gesprekken nodig te hebben dan 12-15, dan stem ik dat (met jouw akkoord) af met jouw huisarts. Als uit de intake blijkt dat ik niet de juiste persoon ben om jou te helpen, dan geef ik jou en de huisarts advies over waar jij je beter kunt aanmelden.

Behandeling

De gesprekken vinden over het algemeen eens per twee weken plaats en duren ongeveer 45 minuten. Afhankelijk van de fase van de behandeling vinden de gesprekken vaker of minder vaak plaats. Tegen het eind van de behandeling spreken we elkaar minder vaak, bijvoorbeeld een keer in de maand. Bij voorkeur spreken we elkaar in mijn praktijkruimte, indien gewenst kan de behandeling online via beeldbellen plaatsvinden. 

Afhankelijk van je klachten maak ik gebruik van technieken van verschillende behandelmethodieken, zoals Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment therapie en EMDR. Door maatwerk te leveren kan ik de behandeling zo goed mogelijk toespitsen op jouw klachten en de vaardigheden die jij al hebt. Soms is dat behandeling volgens een vast protocol, maar vaak is het een combinatie van verschillende technieken. Voor meer uitleg over de verschillende therapievormen die ik gebruik, zie onderaan deze pagina.

We richten ons tijdens de behandelgesprekken op vermindering van de klachten die jij ervaart en het leren omgaan met deze klachten. Er is aandacht voor jouw sterke kanten en denkpatronen. We kunnen (als jij dat wilt) mensen die belangrijk voor je zijn bij de behandeling betrekken, zoals jouw partner of een familielid. Soms zullen we kijken naar jouw levensgeschiedenis en persoonlijkheidskenmerken, maar altijd in relatie tot het doel dat jij wilt bereiken. Door onze gesprekken krijg jij stap voor stap meer inzicht in waar je klachten vandaan komen, wat jij er aan kunt doen om je beter te voelen en hoe jij dit in de toekomst vol kunt houden. 

In mijn gesprekken ben ik duidelijk en eerlijk. Vertrouwen en acceptatie staan in de behandelrelatie centraal. Omdat we dit traject samen doen, vraagt dat om een actieve inzet van zowel mij als van jou. Ik zal je vragen om thuis na te denken over wat we bespreken en dat je probeert eventuele oefeningen te doen.

Diagnostiek

Als aanvullende diagnostiek nodig is, bijvoorbeeld als het gaat om intelligentieonderzoek, ADHD of het vaststellen van een autismespectrumstoornis, bespreken we of ik dit zelf doe of dat verwijzing naar een gespecialiseerde behandelaar aan de orde is.

Evaluatie

Regelmatig bespreken we de voortgang van de behandeling en hoe jij onze gesprekken ervaart. Daarbij staan we ook stil bij hoe je mij als therapeut ervaart. Meestal gebeurt dit na 5 tot 6 behandelgesprekken. Ik zal regelmatig de zorgzwaartetypering via de HONOS+ vragenlijst invullen en aanpassen.

Aan het begin en aan het eind van de behandeling vraag ik jou een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Hiermee meten we de effectiviteit van de behandeling. Dit heet ROM (Routine Outcome Measurement). Indien nodig stellen we de behandeling bij. Als je hier niet aan wilt meewerken, dan hoeft dat niet. Ik ben verplicht jouw besluit vast te leggen in jouw dossier.

Afronding

Tijdens een laatste evaluatiegesprek ronden we de therapie af. Ook als de therapie eerder stopt dan verwacht, vraag ik je om met mij een eindgesprek te houden, zodat we onze samenwerking zorgvuldig kunnen afronden. Tenzij je hier bezwaar tegen hebt, breng ik de huisarts op de hoogte van het einde van de behandeling.

Ik ben wettelijk verplicht om het inhoudelijke behandeldossier 20 jaar te bewaren. Daarna wordt het vernietigd. De financiële gegevens die onderdeel uitmaken van jouw dossier worden na 7 jaar vernietigd.

Therapievormen

Voor een korte uitleg over een aantal behandelmethodieken, lees hieronder verder.

CGT

Created with Sketch.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een van de meest bekende vormen van psychotherapie. Voor veel klachten is CGT de best onderzochte vorm van therapie. CGT leert je op een andere manier kijken naar de gedachten die je hebt en de gevoelens die uit deze gedachten voortkomen. We gaan op zoek naar denkpatronen, die jouw klachten mogelijk hebben veroorzaakt of in stand houden. Ook is er binnen de CGT veel ruimte om nieuwe vaardigheden en denkpatronen stap voor stap uit te proberen


EMDR

Created with Sketch.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectieve behandelmethode om minder last te hebben van nare herinneringen en herbelevingen, zoals bij mensen met een Posttraumatische Stressstoornis. EMDR kan ook helpen bij klachten die samenhangen met verlieservaringen, pestervaringen en angsten of fobiën. EMDR geeft over het algemeen snel resultaat (vaak al binnen 4 - 5 sessies) en wordt door cliënten vaak als een vriendelijke methode ervaren. Binnen de Basis-GGZ kunnen door middel van EMDR enkelvoudige trauma's goed worden behandeld. Voor de behandeling van complexe trauma's is verwijzing naar de specialistische GGZ passender.

ACT

Created with Sketch.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Er is een belangrijk verschil tussen CGT en ACT. CGT richt zich op het veranderen van je gedachten of denkpatronen. ACT probeert de inhoud van de gedachten niet te veranderen, maar de relatie die je met je gedachten hebt. Binnen ACT worden je gedachten juist als minder 'belangrijk' gezien. Je leert je gedachten minder serieus te nemen en je leert te focussen op wat er echt gebeurt.


Systeemgericht werken

Created with Sketch.

Door mijn ervaring in de langdurige zorg en mijn achtergrond als orthopedagoog, weet ik hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor de omgeving tijdens de behandeling. Dit heet ook wel systeemgericht werken. Het betekent dat ik tijdens de behandeling aandacht heb voor de invloed van de context waarin jij leeft. Op die manier werken de adviezen het beste; de behandeling sluit dan zo goed mogelijk aan bij jouw persoonlijke situatie. Als jij dat zelf ook wilt, betrekken we de mensen die voor jou belangrijk zijn bij jouw behandeling, zoals een partner of ouders.


Oplossingsgericht werken

Created with Sketch.

Oplossingsgericht werken is geen therapie maar een manier van werken. In onze gesprekken gaan we uit van het versterken van jouw probleemoplossend vermogen. Wij onderzoeken welke vaardigheden jij hebt en hoe we deze kunnen verbeteren of anders kunnen inzetten. We kijken dus vooral naar wat wel kan, in plaats van dat we ons alleen richten op problemen en wat niet kan. We werken in de richting van jouw doelen, op een manier die bij jou past. Samenwerken is daarbij essentieel: ik ben er om jou te helpen, in de richting die voor jou belangrijk is.


Mindfulness

Created with Sketch.

Mindfulness is een bewezen methodiek om (terugval bij) angsten en depressies te helpen verminderen. Door Mindfulness-oefeningen leer je om in het hier en nu te blijven, zodat je meer grip op je gevoelens en gedachten krijgt. Het helpt voorkomen dat je je helemaal één voelt worden met je emoties of gedachten. Mindfulness wordt vaak gecombineerd met behandelingen uit de CGT. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is Mindfulness iets anders dan leren ontspannen. Het betekent met volle aandacht bij jezelf te zijn, waardoor je ook moeilijke of pijnlijke gevoelens en gedachten onder ogen leert komen.
Voor verschillende mindfulness-oefeningen, klik hier.