Praktijkgegevens

Psychologiepraktijk Dekkers een vrijgevestigde praktijk in Amersfoort voor de Basis-GGZ (GB-GGZ) voor volwassenen (18+).

Openingstijden: 
Maandag: 8:30 - 12:30 uur
Dinsdag: 8:30 - 12:30 uur
Woensdag:  8:30 - 16:30 uur 
Donderdag: 8:30 - 16:30 uur
Vrijdag: 8:30 - 12:30 uur

De behandeling kan plaatsvinden op mijn praktijk en kan (gedeeltelijk) ook online plaatsvinden. In dat geval vinden de consulten plaats via veilig beeldbellen.

Afspraken afzeggen

Als je niet op een afspraak kunt komen, laat het mij dan zo spoedig mogelijk weten per telefoon. Als wij een afspraak hebben ingepland, dan heb ik tijd voor jou gereserveerd. Mocht je de afspraak op een te korte termijn afzeggen, dan is het voor mij niet mogelijk iemand anders op de vrijgekomen afspraak in te plannen. Daarom geldt het volgende:

Een afspraak moet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd door te bellen naar 06-83173896. Spreek een voicemail-bericht in als ik niet kan opnemen. Ik probeer je dan zsm terug te bellen.

Anders zal het gesprek in rekening worden gebracht. Voor te laat afzeggen of zonder reden niet verschijnen op een afspraak, reken ik €75,-. De verzekering vergoedt geen kosten die voortkomen uit het te laat afzeggen of niet verschijnen op een afspraak. Dit betekent dat jij de kosten dan zelf moet betalen.

Waarneming en crisis 

Tijdens langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte of langer dan 3 weken vakantie) heb ik een waarnemingsregeling. Dit betekent dat ik samen met jou inschat of tijdens mijn afwezigheid overbruggende gesprekken met een waarnemer nodig zijn. Jij kunt in dat geval contact opnemen met de waarnemende collega.

Crisis
Mijn praktijk heeft geen mogelijkheden voor opvang tijdens crisissituaties. Als er sprake is van een crisis, neem dan contact op met jouw huisarts of huisartsenpost. Indien nodig kan hij of zij jou doorverwijzen naar de crisisdienst.

Bereikbaarheid

De praktijk is gevestigd aan de Amsterdamseweg 43A in Amersfoort in het gebouw van Qi: Centrum voor therapie, training & welzijn. Het gebouw van Qi is niet vanaf de weg zichtbaar. Het bevindt zich achter het hoge kantoorgebouw waar het bedrijf Valtech gevestigd is, dat is Amsterdamseweg nummer 43. Neem bij de Gamma de ventweg, deze loopt parallel aan de Amsterdamseweg. Ga direct na Valtech naar rechts. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Mijn praktijkruimte is gelegen op de 1e verdieping. Er is helaas geen lift aanwezig. 

Voorwaarden & aanvullende informatie

Hieronder vind je informatie die iedere psychologenpraktijk wettelijk verplicht is te verstrekken.

Behandelvoorwaarden

Created with Sketch.

Behandelovereenkomst
Als je kiest voor een behandeling bij Psychologiepraktijk Dekkers, dan zal ik als behandelaar met jou een Behandelovereenkomst aangaan. Hiervoor gelden Behandelvoorwaarden. De Behandelvoorwaarden staan hieronder vermeld en zijn van toepassing op alle Behandelovereenkomsten tussen de behandelaar van Psychologiepraktijk Dekkers (hierna te noemen: behandelaar of Psychologiepraktijk Dekkers) en de cliënt (je/jij).

Een opdracht tussen cliënt en behandelaar voor behandeling komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de behandelovereenkomst. Een opdracht voor behandeling kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een intakegesprek of behandel-/ diagnostiekconsult.

Met het aangaan van de behandelovereenkomst geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met:

  • De Behandelvoorwaarden zoals vermeld op www.psychologiepraktijkdekkers.nl. De behandelvoorwaarden liggen ook ter inzage op de praktijk.
  • De Betalingsvoorwaarden van Psychologiepraktijk Dekkers. De betalingsvoorwaarden zijn te vinden op www.psychologieprakijkdekkers.nl en ter inzage op de praktijk.
  • De Privacyverklaring en de aanvullende informatie onder het kopje Privacy en AVG op de website www.psychologieprakijkdekkers.nl en ter inzage op de praktijk.
  • Het Behandelplan. Dit behandelplan wordt persoonlijk op jouw klachten en hulpvraag afgestemd en is opgenomen in jouw persoonlijke patiëntendossier. Het Behandelplan vormt de basis van de behandeling (conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en wij bespreken dit plan voorafgaand aan de behandeling. Waar nodig of wenselijk wordt dit plan gedurende de behandeling in gezamenlijk overleg aangepast. 


Algemeen
De duur van de behandelsessies is doorgaans 45 minuten. Als behandelaar span ik mij in om de behandeling op tijd te laten beginnen en te laten eindigen. Ik hanteer het principe 'planning is realisatie'. Dat betekent dat als een behandeling iets langer of korter dan de afgesproken tijd duurt, doordat je bijvoorbeeld eerder vertrekt of doordat wij iets uitlopen, dan wordt de geplande tijd bij jou in rekening gebracht. Als de behandeling meer dan een kwartier korter of langer duurt dan gepland, dan wordt het consult gefactureerd op basis van de werkelijke tijd.

Direct clientcontact wordt in rekening gebracht. Dit geldt voor face-to-face contact op de praktijk of via beeldbellen, maar ook voor telefonisch contact (ear-to-ear) en e-mailcontact tussen behandelaar en client (bit-to-bit). Daarnaast worden kosten berekend voor tijd die besteed wordt aan overleg met andere behandelaars (bijvoorbeeld een psychiater) en voor reistijd die de behandelaar eventueel moet maken in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld bij huisbezoek). Tijd die besteed wordt aan verslaglegging/ administratie wordt niet apart in rekening gebracht.

Een afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, door te bellen naar 06-83173896. Spreek een voicemail-bericht in als ik niet kan opnemen. Anders zal het gesprek in rekening worden gebracht. Voor te laat afzeggen of zonder reden niet verschijnen op een afspraak, breng ik €75,= in rekening bij jou. De verzekering vergoedt geen kosten, die voortkomen uit het te laat afzeggen of niet verschijnen op een afspraak. Dit betekent dat jij de kosten dan zelf moet betalen.

Er is bij Psychologiepraktijk Dekkers indien nodig sprake van een waarnemingsregeling als mijn afwezigheid langer is dan 3 weken en jouw behandeling daarom vraagt. Er is geen crisisregeling. In geval van crisis; neem contact op met de huisarts(enpost).

Je bent binnen en buiten de praktijk verantwoordelijk voor jouw eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Ik ben in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van jou of derden door het contact zou zijn veroorzaakt. Dat geldt ook voor onjuistheden of onvolledigheid in de gegevens die door of namens jou zijn verstrekt.

Het behandelplan

Als psycholoog informeer ik je over wat ik denk dat er met jou aan de hand is en over de gang van zaken rond intake, diagnostiek en behandeling. We maken samen in een behandelplan afspraken over het doel van de behandeling, de manier waarop dat doel bereikt kan worden en hoe lang dit ongeveer zal duren. Op grond van deze informatie geef jij toestemming voor de behandeling. Ik zal ook het verdere verloop van de behandeling met jou blijven bespreken. Je kunt op elk moment jouw vragen stellen als er dingen niet duidelijk zijn.


Geheimhouding en beroepscode
Als psycholoog ben ik verplicht tot geheimhouding. Al jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen niet zonder jouw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij er voor jezelf of voor anderen een aannemelijk risico op ernstig letsel/ gevaar is. Ook ben ik verplicht een aantal gegevens door te geven aan de verzekeraar, om de behandeling te laten vergoeden.

Psychologiepraktijk Dekkers hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In de Privacyverklaring en de aanvullende informatie over Privacy en AVG op www.psychologiepraktijkdekkers.nl (ook ter inzage in de praktijk), lees je hoe Psychologiepraktijk Dekkers met informatie omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en zoals door de beroepscode bepaald is.

Als behandelaar en GZ-psycholoog ben ik gebonden aan mijn beroepscode. De beroepscode omvat regels en plichten van de behandelaar en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Ik hou mij aan de beroepscode voor psychologen van het NIP.


Klacht
Heb je een klacht over de behandeling van Psychologiepraktijk Dekkers? Je kunt op www.psychologiepraktijkdekkers.nl meer informatie vinden over het indienen van een klacht.


Kosten en vergoedingen
Als behandelaar beoordeel ik bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen het Zorg Prestatiemodel. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet aan jou gecommuniceerd worden.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij jou als cliënt.

Psychologiepraktijk Dekkers is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om je BSN te registreren en je identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek je identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee.

Psychologiepraktijk Dekkers heeft niet met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als jij verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb afgesloten, betekent dat de facturen in vrijwel alle gevallen naar jou als cliënt zullen worden gestuurd. Zie verder de Betalingsvoorwaarden van Psychologiepraktijk Dekkers. De betalingsvoorwaarden zijn te vinden op www.psychologieprakijkdekkers.nl en ter inzage op de praktijk.


Beëindigen behandelovereenkomst
De behandelovereenkomst is beëindigd zodra het behandeltraject is afgelopen. Als behandelaar stel ik je hiervan ter kennis tenminste op de voorlaatste sessie, mits dat voor aanvang van de behandeling niet is vastgelegd. 

Je bent gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan mij. Wanneer de voorwaarden strijdig zijn met de voorwaarden van Psychologiepraktijk Dekkers, dan zijn de voorwaarden van Psychologiepraktijk Dekkers van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van jou als cliënt doet aan het voorgaande niet af. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy en AVG

Created with Sketch.

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring legt uit hoe ik binnen mijn praktijk met informatie omga, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). De onderstaande informatie is niet bedoeld als vervanging van het privacystatement, maar als een aanvulling daarop en maakt onderdeel uit van de Behandelovereenkomst.

 
Jouw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg: op papier, digitaal of een combinatie van beide. Als je bij mij in behandeling komt, onderteken je hiervoor een formulier. Dit betekent dat ik vanaf het moment van jouw aanmelding jouw gegevens in het dossier noteer. Het gaat om gegevens over je gezondheid, bijvoorbeeld voorgeschiedenis en verslagen van gesprekken. Maar ook om administratieve gegevens, zoals naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Als zorgverlener ben ik verplicht om jouw identiteit vast te stellen en jouw burgerservicenummer (bsn) te noteren. Als je hier niet mee akkoord kunt gaan, kan ik helaas niet in behandeling nemen.

 

Ik bewaar in jouw dossier ook de voor jouw behandeling noodzakelijke gegevens die ik via andere zorgverleners heb gekregen, zoals de verwijsbrief van de huisarts of informatie van een andere behandelaar.

 

Beveiliging van jouw dossier

Ik heb alle wettelijk verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er toch gegevens lekken of zoekraken, dan ben ik verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ik zal jou dan ook op de hoogte stellen. 

  

Toegang tot jouw dossier
Alle personen in de praktijk die bij jouw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot jouw dossier. Omdat ik als zelfstandige werk, gaat dit in principe alleen om de collega die mij vervangt bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen. Hij of zij is net als ik gehouden aan het beroepsgeheim. Jouw dossier wordt alleen ingezien voor zover dit nodig is om jou van goede zorg te voorzien. 

 

Informatie delen met …

Huisarts/verwijzer

Alleen met jouw toestemming mag ik informatie verstrekken aan de huisarts/verwijzer of eventueel aan een behandelaar naar wie ik je doorverwijs. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over doorverwijzing of een rapportage. Het gaat dan om relevante gegevens uit jouw dossier. Als je bij mij in behandeling komt, onderteken je hiervoor een formulier. Telkens als er daadwerkelijk informatie wordt gedeeld, zal ik je opnieuw om toestemming vragen, zodat je weet welke informatie ik met welke doel deel en met wie. Als jij toestemming geeft voor of bezwaar maakt tegen het geven van informatie aan de huisarts, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken.

 

Zorgverzekeraars

·       Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van jouw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, bsn en zorgtypering). Als je hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee je aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Je kunt deze bij mij opvragen. Op declaraties in de generalistische basis-ggz hoef ik de behandeldiagnose niet te vermelden.

·       Voor sommige behandelingen heb jij -op grond van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als jouw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de  zorgverzekeraar mij om informatie vragen over de diagnose. Als je bezwaar hebt tegen deze informatieverstrekking, kun je dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat jouw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed. 

·       Zorgverzekeraars mogen controleren of mijn administratie op orde is en de rekeningen kloppen. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie of inzage in het dossier. Ik ben verplicht hieraan mee te werken, maar alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan die wettelijk zijn vastgelegd. In die gevallen is jouw toestemming niet vereist; ik zal je hierover wel vooraf informeren. 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)

De Nza verzamelt geanonimiseerde informatie over de zorg in een landelijk systeem. De gegevens die verzameld worden, zijn van belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere zorgvraagtypering en behandeling. Het informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres en woonplaats. Ik ben verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan de Nza. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. Ik verstrek dan geen gegevens aan de Nza.

 

Visitatie, intervisie, supervisie, consultatie 

Visitatie 

Eens in de vijf jaar vindt er in mijn praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als ik een beroepsgeheim hebben. Ik geef deze collega’s alleen inzage in jouw dossier als je daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder jouw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat ik alle gegevens heb verwijderd waaruit jouw identiteit blijkt. 

 

Intervisie, supervisie of consultatie
In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit jouw identiteit niet af te leiden is.

Derden
Mochten andere personen of instanties informatie vragen over jouw behandeling, dan ben ik niet verplicht die te geven. Ik heb er in ieder geval jouw gerichte toestemming voor nodig en zal vooraf met jou doornemen om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheids-verzekeraar of een letselschadeverzekeraar. Als je mij toestemming hebt gegeven, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel. 

Ten aanzien van het verstrekken van gezondheidsverklaringen hanteer ik de richtlijn van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten). Dit betekent dat ik geen gezondheidsverklaringen afgeef.

 

Ook als jij toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, moet ik een eigen afweging maken of dit gezien mijn beroepsgeheim geoorloofd is. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor jou kan zijn. Meer hierover kun je lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.


Bewaartermijn van jouw dossier

Als jouw behandeling is afgerond, wordt het dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als je jouw dossier wilt laten vernietigen (zie hieronder) dan kan de bewaartermijn korter zijn. 

 
Jouw rechten

Als cliënt heb je volgens de wet een aantal rechten die gaan over de gegevens die over jou worden vastgelegd in jouw dossier. Namens jou kan ook jouw wettelijke vertegenwoordiger of een door jou schriftelijk gemachtigde een beroep doen op deze rechten. Hierop is een uitzondering: als het uitoefenen van deze rechten naar mijn oordeel jouw belangen zou schaden, dan hoef ik daaraan geen gehoor te geven. 

 

Recht op inzage en afschrift
Je hebt recht om jouw dossier in te zien (met uitzondering van mijn werkaantekeningen) en je kunt om een kopie vragen; ik reageer binnen één maand op jouw verzoek. Je hebt recht op één gratis kopie. Voor een tweede kopie mag ik op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Als jij digitaal om een kopie hebt gevraagd, dan mag ik jou ook digitaal een kopie van jouw dossier verstrekken. Als gegevens van anderen, zoals jouw partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor jouw inzagerecht (tenzij deze gegevens door jou zijn verstrekt). Ik zal jou daar in dat geval over informeren.

 

Recht op correctie of aanvulling
Als je vindt dat bepaalde gegevens in jouw dossier niet kloppen, dan kun je mij vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van mijn professionele oordeel (zoals diagnose) is niet mogelijk. Wel kan ik, indien je dat wenst een aanvullende verklaring met jouw eigen visie in het dossier opnemen. Waren de genoteerde gegevens volgens jou op dat moment niet relevant, maar wil je ze toch bewaren, dan kun je verzoeken deze af te schermen voor medewerkers. Ik reageer binnen één maand op jouw verzoek.

 

Recht op vernietiging
Je kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) jouw gegevens uit jouw behandeldossier te laten vernietigen. Ik reageer dan binnen een maand op jouw verzoek. Als het onmogelijk blijkt om binnen die termijn aan jouw verzoek te voldoen, zal ik dat aan jou laten weten. In dat geval is twee maanden uitstel mogelijk. 

 

Het voorgaande geldt alleen voor de gegevens uit het behandeldossier. Voor jouw gegevens in mijn administratie (factuur, dbc-declaratiesysteem) geldt dat ik deze vanwege fiscale wetgeving en controles door zorgverzekeraars langer moet bewaren.

 

In een aantal gevallen kan ik op grond van de wet weigeren aan jouw verzoek te voldoen; ik zal jou dan uitleggen waarom. 

  

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik je aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma. 

Betalingsvoorwaarden

Created with Sketch.

Jij bent, als cliënt, zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen zorgverzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt, ben je volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Mocht je gedurende een behandeltraject van zorgverzekering of polis willen veranderen, dan raad ik je aan met mij te overleggen of dit mogelijke gevolgen heeft voor de vergoeding van het traject.

Verder gelden de onderstaande betalingsvoorwaarden, die onderdeel uitmaken van de Behandelovereenkomst.

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de gz- psycholoog en de patiënt.


Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de gz-psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Psychologiepraktijk Dekkers brengt hiervoor €75,= in rekening.

Artikel 3

De door de gz-psycholoog aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de gz-psycholoog de patiënt een 1e betalingsherinnering. 


Artikel 5

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de 1e betalingsherinnering heeft betaald, is de patiënt in verzuim. In dat geval kan de gz-psycholoog de patiënt een 2e betalingsherinnering sturen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een brief in het kader van de Wet Incasso Kosten (WIK). Hierin staat dat de patiënt binnen 15 dagen de gelegenheid heeft het openstaande bedrag over te maken. Indien dat niet gebeurt is de gz-psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.


Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.


Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de gz-psycholoog gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Contactgegevens

Psychologiepraktijk Dekkers

Amsterdamseweg 43a
3812 RP Amersfoort


[email protected] 
06-83173896

Deel privacygevoelige informatie (zoals klachten of medische gegevens) alleen via onderstaande knop: 


Google Maps inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Google Maps cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen